Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
Система тестування знань


Звіт директора ХВ(З)Ш №3

Про підсумки роботи 

Харківської вечірньої (змінної) школи №3

у 2016/2017 навчальному році

Доповідь Набоки Л.В.,

директора школи

на загальношкільних зборах

9 червня 2017 року

 

Шановні колеги, батьки!

Сьогодні я, як директор, спробую дати підсумок роботи школи у 2016/2017 навчальному році і накреслити шляхи подальшого розвитку школи.

На початок 2016/2017 н.р. у школі було відкрито 19 класів:

- в основному приміщенні - 12 класів

- при ДВК №12 - 3 класи

- при ХВК №18 - 3 класи

- при Харківській установі виконання покарань № 27 - 1 клас.

Станом на 05.09.2016 в школі навчалось 517 учнів. Протягом року прибували до школи 66 учнів  з інших навчальних закладів і вибуло 100 учнів  в основному з поважних причин, хоча відраховувались і дорослі учні через невідвідування занять.

Закінчують школу 122 випускники 12-х класів,  35 екстернів з атестатом про повну загальну середню освіту, з них при ДВК №12 – 8 чол., при ХВК №18 – 16 чол., екстерном зі свідоцтвом про базову загальну середню освіту випущено 17 учнів, з них: при ХВК № 18 – 3 чол., при ДВК № 12 – 5 чол., при Харківській установі виконання покарань № 27 – 2 учні, в основному приміщенні школи – 7 учнів.

Усім добре відомо, що запорукою доброї успішності учнів є систематичне відвідування ними школи. Цьому питанню я намагаюсь приділяти значну увагу. Це щонедільне звітування класних керівників про стан відвідування учнів школи, особисті прийоми батьків учнів, телефонні розмови. Я намагаюсь проводити спільну роботу з адміністраціями професійних ліцеїв щодо відвідування наших учнів. Така спільна робота давала плідні результати. Нас радувало регулярне відвідування десятикласників (класні керівники Глуходєдова Ю.М., Ткаченко Н.С., Бондаренко В.В., Синельнитк О.Г.). Класні керівники працювали спільно з майстрами виробничого навчання професійних ліцеїв, з батьками; своєчасно виявляли пропуски занять, проводили батьківські збори, знайомили батьків з режимом роботи школи, статутом. Така плідна праця дала певні результати. У жовтні 2016 р. адміністрація вивчала зазначене питання, видала наказ по школі.

Мною, як директором, проводилась значна робота з учнями девіантної поведінки. Ми разом з класними керівниками надсилали листи у службу у справах дітей Основ’янського району (Свірса А., 11-Б клас).

З метою зміцнення шкільної мережі у школі проводились наступні заходи: адміністрацією школи постійно аналізуються зміни шкільної мережі, дотримується нормативність відрахування та зарахування учнів, не допускається відрахування неповнолітніх учнів зі школи, класними керівниками вживаються заходи щодо збереження контингенту учнів (ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять; проводиться індивідуальна робота з учнями та батьками тощо).

Одним із найважливіших питань я вважаю,  є питання щодо діяльності педагогічного колективу по підвищенню якості навчально-виховного процесу. Цьому сприяє цілеспрямована методична робота.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над покращенням навчально-виховного процесу, створенням умов для якісного навчання, виховання та розвитку здібностей учнів, для результативної реалізації творчого потенціалу вчителів школи. Аналіз підсумків 2016/2017 навчального року показав, що мету, поставлену на початку навчального року в справі навчання, виховання і розвитку учнів, у процесі діяльності було реалізовано. Педагогічним колективом проведена певна робота щодо створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості, росту фахової компетентності вчителів, проводилась цілеспрямована робота по втіленню особистісно орієнтованої парадигми навчання. Система методичної роботи була сконцентрована навколо науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів» та спрямована на виконання таких завдань: підвищення якості знань учнів з навчальних предметів; теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, проведення методичних тижнів, декад; підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, рівня позаурочної роботи з навчальних предметів, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів; забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання учнів;  ефективної роботи методичного кабінету школи;  продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів; забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Якісний склад педагогічних працівників і структура методичної роботи відповідають поставленим завданням: 60% (12 вчителів) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», 25% (5 вчителів) - «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії», 15% (3 вчителі) – «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії». 5 вчителів школи (25%)  мають педагогічне  звання «учитель-методист», 2 вчителі (10%) – педагогічне звання «старший вчитель». Організована в школі  методична робота спонукала вчителів до підвищення фахового рівня, сприяла збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагала молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

На початку року була створена методична рада школи на чолі з  заступником директора з навчально-виховної роботи Чиненовою А.О. До її складу ввійшли голови шкільних методичних об’єднань  Ященко Є.О., Запорожець О.Б., вчителі-методисти Молодих О.І., Ткаченко Н.С., заступник директора з навчально-виховної роботи Скурятін В.І. Упродовж року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: шляхи реалізації науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів»; організація науково-дослідницької роботи  учнів у 2016/2017 навчальному році; моніторинг інформаційної культури та рівня ІКТ учителів; аналіз результативності навчально-виховного процесу; підготовка та проведення педагогічних рад школи на тему: «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації навчальної діяльності учнів на уроках в умовах вечірньої школи», «Аналіз роботи педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України»,  семінарів «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики» (листопад), «Творчість класного керівника: шляхи звільнень від стереотипів і шаблонів» (березень); підведення підсумків методичної роботи за навчальний рік. З метою цілеспрямованої підготовки до педрад і семінарів було  розроблено перелік питань навчально-довідкової літератури, освітніх сайтів в Інтернеті. Вчителі самостійно опрацювали педагогічну літературу з проблеми, провели відкриті уроки, аналізували власний досвід. Матеріали педради оформлені протоколами, опрацьовані матеріали учасників семінару-практикуму оформлені у вигляді рефератів, доповідей, планів-конспектів уроків. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях методичних об’єднань тощо.

В організації науково–методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, аналітичні діаграми, програми з навчальних дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, портфоліо учителів, науково–методична та психолого–педагогічна література.

Методична робота в школі проводиться в індивідуальній, груповій і колективній формах. Кожен учитель у школі опрацьовує обрану ним методичну тему. За змістом і значимістю вони різні: від освоєння методів і форм роботи до упровадження нових освітніх технологій. Робота над методичною темою обов'язково результативна: наробка методичних рекомендацій з теми, що розробляється, добір дидактичного матеріалу, виступ на засіданні шкільного методичного об’єднання тощо. Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань  учителів суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, затверджено плани роботи. Робота шкільних методичних об’єднань  учителів була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Форми занять різні: практикуми, теоретичні семінари, «відкриті» уроки, диспути тощо.  У 2016/2017 навчальному році були проведені заплановані засідання, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, розгляд і схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Упродовж навчального року вчителі школи проводили різноманітні позаурочні заходи, загальношкільні предметні місячники, декади, тижні. На належному науково-методичному рівні проведено тижні української та російської мови та літератури (учителі Ковшик Л.М., Филипенко Л.М., Олійник С.П., Туровська Л.О., Ященко Є.О.), математики (учителі Ткаченко Н.С., Синельник О.Г., Каліта Е.Є.), фізики (учитель Запорожець О.Б.), екології (учителі Молодих О.І., Зоріна Ю.С.). Учителі постійно підтримуються зв’язки з кафедрами української мови, української літератури, українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Така співпраця змушує вчителя постійно поповнювати свої знання, тримати належний рівень компетентності з найважливіших питань навчання й освіти загалом.

У січні-лютому 2017 року учителі школи Зоріна Ю.С. (біологія), Глуходєдова Ю.М. (географія) взяли участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель року» за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК». За результатами І етапу конкурсу з біології Зоріна Ю.С. набрала 36 балів і отримала сертифікат „Учитель ерудит”; за результатами ІІ етапу - більше 25 балів - „Учитель популяризатор”.

Заступник директора з навчально-виховної роботи у червні 2017 року  закінчує навчання у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця і отримує диплом за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Адміністрація школи приділяла належну увагу питанню проведення атестації педагогічних працівників. У 2016/2017 навчальному році були атестовані 3 учителі школи (15%): на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» учитель біології Пасашков С.Я. і учитель російської мови та літератури туровська Л.О., на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» учитель фізики Запорожець О.Б., на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»  учитель російської мови та літератури Чиненова А.О.   В ході атестації було проведено тиждень педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчий звіт вчителів «Від атестації до атестації».

Я, як директор, переконана, що важливою ділянкою  є організація  роботи з обдарованою молоддю.  У школі  робота була спрямована на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки й розвитку обдарованих учнів і їхню самореалізацію.  Організована  система роботи з  учителями, учнями та їх батьками. З вересня 2016 року в школі проводяться заходи організаційного, методичного та контрольно-аналітичного характеру: розроблено та затверджено план роботи науково-методичної ради (розділ 3.4. річного плану роботи школи), на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителі ознайомлені з нормативними документами щодо здійснення роботи шкільного НТ МАН «Знання», розроблено та затверджено план роботи НТ МАН «Знання» на 2016/2017 навчальний рік, проведена установча нарада з учителями школи з проблем розвитку творчих здібностей учнів шляхом упровадження нестандартних підходів у процес пізнавальної діяльності, системи моніторингу креативності учнів; розроблений та затверджений графік тренувальних занять з обдарованими учнями школи. 

У 2016/2017 н.р. у шкільних олімпіадах взяли участь 22 учні, з них визначено переможцями 4 учні, які взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, біології, географії, історії. Команда школи (4 учні) під керівництвом учителя хімії Зоріної Ю.С. взяла участь у відкритій обласній природничій олімпіаді Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету, присвяченій Міжнародному Дню Землі, і отримала Грамоту за вагомий внесок у справу молоді, популярізацію наукової діяльності, активну участь у природничій олімпіаді. Команда 11-12 класів (6 учнів) під керівництвом учителя інформатики Синельник О.Г. у березні 2017 року взяла участь у ХІ міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11 класів.

У травні 2017 року до Управління освіти адміністрації Основ’янського району надані документи на нагородження учениці 10-Г класу Ромашкіної Дар’ї  стипендією Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу» і учня 10-А класу Бензаря Георгія стипендією народного депутата України Денисенка А.П.

Я, як директор школи, важливого значення надавала розв’язанню проблеми підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників. Учителі-предметники своєчасно відвідували курси підвищення кваліфікації, навчаючі семінари при вишах тощо.

З метою підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників були проведені Інтернет – конференції, круглі столи з учителями та учнями школи, навчально-методичні семінари з питань запровадження новітніх інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, участь у безкоштовному майстер-класі «Використання систем презентацій Power Point та Google-презентацій для створення матеріалів уроку» при КА «ШАГ».

З метою удосконалення системи підвищення професійної майстерності вчителів, переходу її на повний якісний рівень адміністрація школи буде продовжувати цілеспрямовано використовувати сучасні методи управління науково-методичною роботою (прогнозування, проектування, моделювання); систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. Учителі школи у 2017-2018 н.р. будуть працювати над підвищенням рівня самоосвіти, написанням наукових статей та методичних рекомендацій з актуальних питань удосконалення навчально-виховного процесу, над поповненням  кабінетів методичними матеріалами, удосконаленням рівня підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи, працювати над упровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

У школі працюють класи при пенітенціарних установах: ДВК №12, ХВК №18, Харківській установі виконання покарань № 27.

Адміністрація школи і адміністрація Диканівської виправної колонії №12 відповідно до плану спільних дій на 2016/2017 н.р. проводять роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Щороку в деякій мірі поповнюється матеріальна база новими навчальними посібниками, навчально-методичною літературою, наочністю.

У вестибюлі  шкільного приміщення  обладнано  музей  бойової слави у  зв’язку з 70-річчям  визволення  України  від  німецько-фашистських загарбників.  Також  обладнано інформаційний стенд «Видатні педагоги світу». Змонтовано   силами  учнів-засуджених  відповідно  до вимог   техніки  безпеки  3  ком п’юторних  місця, облаштовано  3  персональних  комп’ютори  у навчальних  кабінетах, в шкільному коридорі обладнано куточок Державної символіки України.

До початку нового навчального 2016/2017 н.р. у  шкільному приміщенні зроблено поточний косметичний ремонт: побілка  стін, фарбування стін, парт і підлоги. У кабінеті  математики і інформатики здійснено перепланування: перенесено  в інше  місце  класну дошку і інформаційні стенди.  Зроблено додаткове  освітлення  над класними  дошками і в коридорі.

Однак, є ряд проблем:

1. Забезпечення новими  підручниками: історія України 10 кл., геометрія 10 кл., англійська мова 10 кл., фізика  10 кл.

2. Навчальні  програми  потребують коригування.

3. Потребують оновлення  шкільні меблі: книжкові  шафи, столи, стільці.

4.Дообладнання комп’ютерних столів і придбання персональних комп’ютерів.

Чітко і злагоджено працювали класи при ХВК №18 у поточному навчальному році. Дещо зміцнилась матеріальна база:

1. Зроблено поточний косметичний ремонт: побілка  стін, фарбування стін, парт і підлоги  усього  шкільного  приміщення.

2. Обладнано  стенд Державної національної символіки України.

3. Придбано принтер Canon.

Проте є ряд невирішених проблем:

1. Наявність документів  про відповідний рівень освіти   при  зарахуванні учнів.

2. Забезпечення новими  підручниками: історія України 10 кл., геометрія 10 кл., англійська мова 10 кл., фізика  10 кл.

3. Навчальні  програми  потребують коригування.

4. Потребують оновлення  шкільні меблі: книжкові  шафи, учнівські столи, стільці.

При Харківській установі виконання покарань № 27 працює 1 клас – 10. У зв’язку із переведенням учнів до інших установ, змінилась мережа в 10кл. на кінець року, у 10-З класі залишилось 11 учнів.

 Дещо зміцнилась матеріально-технічна база:

1. Зроблено поточний косметичний ремонт: побілка  стін , фарбування стін, парт і підлоги

2. Обладнано фото композицію «Літературний Харків».

Проблеми:

     1. Несвоєчасність надання документів про освіту до школи. Велика плинність учнівського контингенту.

2. Забезпечення новими  підручниками: історія України 10 кл., геометрія 10 кл., англійська мова 10 кл., фізика  10 кл.

3. Навчальні  програми  потребують коригування.

Педагогічний колектив школи здійснює виховну діяльність згідно з планами, які передбачають упровадження сучасного змісту виховання, - це формування загальнокультурних і національних цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, праці, самої себе. Вирішення завдань виховної роботи протягом навчального року здійснювалось за напрямками: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське, патріотичне, правове виховання), ціннісне ставлення до себе, свого психічного, соціального і фізичного «Я» (виховання життєвих компетенцій, моральне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання), ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне виховання), ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання),  ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне виховання), ціннісне ставлення до праці (трудове, профорієнтаційне виховання).

Упродовж навчального року проводились змістовні заходи, присвячені національно-патріотичному вихованню молоді, обновлені куточки національної символіки в навчальних кабінетах і актовій залі школи.

Своїм досягненням, досягненням адміністрації школи і класних керівників вважаю зменшення кількості учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції.

 

Плани виховної роботи класних керівників фактично повністю реалізовані, що дало змогу виконати конкретні завдання, які ставилися перед кожним класом на початку навчального року.

За 2016/2017 навчальний рік повністю виконано план заходів з підготовки школи до нового навчального року та роботи в осінньо–зимовий період. Проведено оплату за комунальні послуги (бюджет), протягом року енергоносії використовувалися в межах лімітів. За бюджетні кошти замінено віконні блоки в методичному кабінеті школи (22м2). Проведено певні ремонтні роботи за рахунок надходження позабюджетних коштів від учнів і їх батьків; окремі електричні ремонтні роботи; заміна електропроводки, електровмикачів і розеток в начальних кабінетах, у бібліотеці школи; сантехнічні роботи з ремонту зливних бачків у туалетних кімнатах, заміна шар-кранів, проведено косметичний ремонт на шкільних сходах, замінено віконні блоки у кабінеті хімії та біології. Силами учнів та їх батьків було придбано учнівські стільці в кабінет російської літератури і персональний комп’ютер для кабінету інформатики. Протягом року закуплялись електричні лампочки, вимикачі, матеріали для ремонту електропроводки, господарські товари (миючі та дизенфікуючі засоби, віники, відра, замки, робочі халати для технічних працівників, будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт тощо). Також було здійснено закупку канцелярських товарів: класні журнали, інвентарні книги, папір, особові справи для учнів, здійснено переплетення ділової документації тощо. Щомісячно на офіційному сайті школи висвітлювалось питання використання благодійних внесків. У літній період планується провести косметичний ремонт туалетних кімнат, стелі в окремих місцях, частковий ремонт даху школи, натирання мастикою підлоги усього приміщення школи, фарбування дверей, часткова заміна скла тощо. Планується проведення часткового ремонту фасаду школи (шпаклівка, фарбування, установка ливньових труб).

Крім того, було проведено заміри ізоляції електропроводки до 01.09.2016, заправка ксерокса і картриджів протягом року, здійснено підписку на фахові періодичні видання тощо. Бібліотека поповнилась художньою літературою.

 

         Проблеми:

- не вистачає підручників з географії, історії України, фізики, англійської мови, геометрії для 10 класу;

- не скрізь замінена електрична проводка, відсутня пожежна сигналізація;

- потребують подальшого оновлення меблі, учнівські столи, стільці,  прилади і наочність, хімреактиви, матеріади для дослідів тощо;

- потребує капітального ремонту підлога і покрівля даху, методичний кабінет школи;

- потребує оновлення комп’ютерна техніка, комп’ютерні програми.

         Сподіваюсь,  що спільними зусиллями педагогів, батьків, громадськості ми зможемо виконати поставлені перед нами завдання.